Associació de Veïns de la Barceloneta Associacions  Barcelona

Associació de Veïns de la Barceloneta

1

Dades Personals

2

Dades Bancàries

NOTA: He llegit i accepto els Estatuts i normes que aquesta entitat disposa com a vigents i són comunicats i publicats seguint la llei de transparència. I dono suport als projectes que genera o als que s’adhereix. I a donar compliment a estar sempre al corrent de pagament de la quota anual de 12€ o a la seva revisió a provada en assemblea.

Moltes gràcies, en breu et contactarem